Headerimg

 

Actievoorwaarden

1. Voorwaarden voor deelname

Carl Zeiss AG houdt van 01-10-2021 t/m 31-01-2022 (registratie mogelijk tot 28-02-2022) de cashback-actie "Beleef de fascinerende vogelwereld". Deelnemers aan de cashback-actie krijgen na aankoop van een voor deelname in aanmerking komend ZEISS product en de Collins Bird Guide app binnen de actieperiode een cashback-bedrag overgemaakt als aan de volgende Actievoorwaarden is voldaan. Het cashback-bedrag per land kan hier worden ingezien.

Aan de actie mogen uitsluitend particuliere eindconsumenten (consumenten in de zin van § 13 BGB - Duits Burgerlijk Wetboek) vanaf 16 jaar deelnemen die in een van de deelnemende landen wonen en een voor deelname in aanmerking komend ZEISS product en de Collins Bird Guide app hebben aangekocht. Medewerkers van Carl Zeiss AG en TechProtect GmbH evenals overige medewerkers van de bij de organisatie en uitvoering van de actie betrokken ondernemingen en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten.

Deelnemende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Zuid-Afrika, Zwitserland

De organisator van de actie behoudt zich bovendien het recht voor personen uit te sluiten die proberen zich door gebruik van valse gegevens, inbreuk op de Actievoorwaarden, manipulatie of gebruik van ongeoorloofde hulpmiddelen (bijv. bots of geautomatiseerde scripts) een voordeel te verschaffen.

De deelname aan de actie kan niet met andere acties worden gecombineerd.

 

2. Deelname aan de cashback-actie

Voor deelnemers die volgens artikel 1 van deze Actievoorwaarden voor deelname in aanmerking komen, geldt de volgende procedure:

1. Na aankoop van een voor deelname in aanmerking komend, nieuw product ontvangt de deelnemer bij de registratie van het product een tegoedboncode. Deze geeft recht tot eenmalige deelname aan de cashback-actie. Per tegoedboncode mag één product voor de cashback-actie worden aangemeld. Iedere app-aankoop komt één keer in aanmerking voor deelname aan de cashback-actie.

2. Om deel te nemen aan de cashback-actie moet de deelnemer eerst tot 28-02-2022 online op birdguide-zeiss.com op correcte wijze een aanvraag hebben ingediend. Hiervoor moeten de ontvangen tegoedboncode en de vereiste persoonsgegevens evenals een kopie van het aankoopbewijs van de Collins Bird Guide app worden geüpload. Het aankoopbewijs kan een factuur, een screenshot van uw App Store, een PayPal-screenshot of een afschrift van uw creditcardrekening zijn en moet eenduidig de naam van de app, het aankoopbedrag en de aankoopdatum bevatten. Carl Zeiss AG behoudt zich het recht voor om bij verdenking op onrechtmatige deelname of om redenen van kwaliteitsbeheer het origineel van het aankoopbewijs of andere documenten op te vragen. Zodra de aanvraag is ontvangen, krijgt de deelnemer een bevestiging via e-mail.

Na een succesvolle controle van alle gegevens en een dienovereenkomstige bevestiging via e-mail wordt het cashback-bedrag binnen 30 dagen overgemaakt op de bankrekening van de deelnemer. Het bedrag kan alleen worden overgemaakt op een bankrekening binnen het land waarin de aankoop heeft plaatsgevonden.

Indien de aanvraag van een deelnemer onvolledig is, krijgt de deelnemer een bericht via e-mail en wordt hij/zij in de gelegenheid gesteld om binnen 7 dagen na verzending van het bericht de ontbrekende gegevens of het juiste document via e-mail op te sturen. Als de deelnemer dan nog steeds niet aan de actievoorwaarden voldoet, wordt het bedrag niet overgemaakt en wordt de aanvraag geannuleerd.

Een uitbetaling is uitgesloten als de deelnemer:
a) niet over een tegoedboncode beschikt en/of
b) de Collins Bird Guide app niet heeft aangekocht en/of
c) geen cashback-aanvraag heeft ingediend en/of
d) niet alle voor de aanvraag vereiste documenten ter beschikking heeft gesteld en/of
e) de vereiste gegevens onvolledig of niet juist heeft aangegeven en/of
f) het koopcontract voor het product of de app heeft opgeheven (annulering, aanvechting e.d.).

 

3. Algemene wettelijke bepalingen

De uitslag kan niet voor de rechtbank worden betwist. De cashback-actie valt onder de Duitse wet. Carl Zeiss AG behoudt zich het recht voor de cashback-actie te allen tijde te beëindigen of te wijzigen.

Een uitbetaling vindt alleen plaats als de deelnemer voldoet aan deze voorwaarden. Door het indienen van een aanvraag verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

Deze cashback-actie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de koper.

Door het accepteren van deze voorwaarden verzekert de deelnemer dat hij/zij eigenaar van het product is en er geen derden (bijv. op basis van eigendomsvoorbehoud) aanspraak kunnen maken op dit eigendom.

Carl Zeiss AG en TechProtect GmbH zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor verloren, vertraagde, beschadigde of verkeerd doorgestuurde aanvragen, behalve in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk handelen. Carl Zeiss AG en TechProtect GmbH zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische fouten, bijv. hardware-, software-, server-, website- of overige fouten, c.q. schade van welke aard dan ook.

Het cashback-bedrag is inclusief alle belastingen. Als het om een belastingplichtige winst gaat, zijn alle mogelijke belastingheffingen en verplichtingen voor rekening van de ontvanger.

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of een lacune bevatten, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Een kopie van deze Actievoorwaarden is in te zien op de actiewebsite en kan kosteloos via het aan het einde van deze Actievoorwaarden aangegeven e-mailadres worden opgevraagd.

Voor deze cashback-actie gelden de volgende contactgegevens:
E-mail: contact@birdguide-zeiss.com
Website: birdguide-zeiss.com